ระบบพยากรณ์และจำลองเหตุการณ์เพื่อการบริหารจัดการปัญหาการรุกล้ำของน้ำเค็มแสดงข้อมูลคุณภาพน้ำ ปริมาณน้ำท่า ปริมาณน้ำฝนและน้ำขึ้น-น้ำลงจาก สถานีตรวจวัด

บริการข้อมูลพยากรณ์ความเค็มครอบคลุม ทั้งลำน้ำและน้ำขึ้น-น้ำลงล่วงหน้า 7 วัน

สนับสนุนการบริหารจัดการปัญหาการรุกล้ำของน้ำเค็มให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หาแนวทางการจัดการปัญหาการรุกล้ำของน้ำเค็มที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตามวัตถุประสงค์

หน่วยงานผู้สนับสนุนข้อมูล